Inundační území:

1. Lubina

Při povodních na řece Lubina voda vybřežuje v zastavěném území obce Mošnov – koryto řeky zde protéká skrz obytnou zástavbu. V případě vylití může dojít také k ohrožení domů, zahrad, průmyslových objektů ležících v blízkosti toku.

2. Albrechtičský potok

Jižně a jihozápadně od areálu Mošnovského letiště vtéká mělká vodoteč Albrechtičský potok do katastru obce Albrechtičky a ústí v údolní nivě do Odry. Potok, který protéká podélně celou obcí a sbírá povrchové vody z okolních polí a z velké části i z plochy letiště Ostrava-Mošnov by podle předpokladu neměl ohrozit při jeho vylití obec Mošnov.

V případě vylití Albrechtičského potoka na katastrálním území obce Mošnov může dojít k ohrožení menší části letiště (GPS. 49.6828533N, 18.0998361E).

Stanovená záplavová území

Pojem „záplavová území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Mošnov je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Stanovené ZÚ na řece Lubině viz grafická část tohoto PP - Mapa záplavových území Lubina, POD, s.p. >>

Lubina – ok. Nový Jičín … km 0,00 – 4,985(vč. aktivních zón)

KÚ Moravskoslezského kraje

4.7.2014

č.j. MSK 48355/2014

Lubina – ok. Nový Jičín … km 4,985 – 28,900(vč. aktivních zón)

KÚ Moravskoslezského kraje

22.7.2011

č.j. MSK 61439/2011