Způsob vyhlašování SPA

Informace o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na řece  ve sledovaných profilech – Vodohospodářský vodoměrných stanicích poskytuje dispečink Povodí Odry, státní podnik, informuje o dosažení 1. SPA a o vyhlášení 2. a 3. SPA KOPlS HZS Moravskoslezského kraje. O vyhlášení 2. a 3.SPA předává Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, s.p. informaci zástupci povodňové komise na základě údajů z hlásných profilů kategorie A - telefonicky, el. poštou na  obce s rozšířenou působností Kopřivnice, Moravskoslezské kraj, (K)OPIS HZS. Z ORP Kopřivnice je informace
o dosažení SPA předáváno na PK obce Mošnov.

1. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky 1. SPA na vodních tocích, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 • na základě informací od:
 • Českého hydrometeorologického ústavu
 • Povodňové komise ORP Kopřivnice
 • HZS Moravskoslezského kraje
 • Hromadných sdělovacích prostředků
 • občanů

 

2. SPA - Stav pohotovosti se vyhlašuje

 • při dosažení výšky hladiny rysky 2. SPA na vodních tocích nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryto toku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Kopřivnice
  • HZS Moravskoslezského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

 

3. SPA - Stav ohrožení se vyhlašuje

 • při dosažení výšky hladiny rysky 3. SPA na vodních tocích nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Kopřivnice
  • HZS Moravskoslezského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

2. SPA a 3. SPA - vyhlašuje předseda PK v součinnosti se členy PK a HZS Moravskoslezského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na tocích řeky Lubiny a Albrechtičského potok a pomocí sirény a hlášení obecním rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/nebezpečí. Současně zapíše datum a čas vyhlášení 2. SPA a následně 3. SPA do povodňové knihy. Současně informuje
o vyhlášení těchto stavů HZS Moravskoslezského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Kopřivnice a KPK Moravskoslezského kraje.

V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý (může nastat zejména na drobných tocích na území obce) a kdy hrozí nebezpečí
z prodlení, lze vyhlásit III. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze předpovědět, je nutno jednat rychle a operativně. V takovém případě mohou být osoby evakuování ze záplavového území, ihned.

Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ >>

Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím obecního rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce, informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek obce Mošnov.

OPIS HZS Moravskoslezského kraje

Tel.: 950 739 804 – vedoucí směny

Tel.: 950 739 805 – dispečerský sál

 Orientační limity srážek pro SPA

Období platnosti: květen – říjen

Nenasycené povodí: přibližně do 50 mm srážek za posledních 10 dní.

Nasycené povodí: za předcházejících 10 dní spadlo více než 50 mm, z toho většina
v posledních 5 dnech.

Nasycenost povodí lze hodnotit také podle hustoty říční sítě či podle zkušenosti. Průměrné množství srážek na povodí za 24 hod.

Tabulka 14  Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ

Povodí v oblasti

SPA

Stav povodí

 

SRS

Nenasycené

Nasycené

Horské a podhorské

(nad 600 m n.m.)

I.

60mm

40mm

II.

70mm

50mm

Ostatní

(pod 600 m n.m.)

 

I.

35mm

25mm

II.

40mm

30mm

Uvedené hodnoty časů trvání srážkové činnosti při jednotlivých stupních povodňové aktivity jsou doporučené a vycházejí ze zkušeností.

Poznámka: Vyhlašováni podle srážkových úhrnů v těch oblastech, kde nejsou vyvinuté vodoteče je velmi obtížné.